Regulamin

Regulamin świadczenia usług dietetycznych i zakupów w sklepie

§ 1 Definicje

1. Usługodawca/Sprzedawca – Poradnia Dietetyczna DrDietka Agata Łapaj, ul. Długa 142, 42-133 Borowe, NIP: 5742068094, REGON: 383391392.

2. Sklep – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem: https://drdietka.pl za pośrednictwem, którego Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Treści cyfrowe bez nośnika, a także świadczy inne usługi.

3. Kupujący/Usługobiorca/Pacjent – jest to osoba fizyczna lub osoba prawna, która ukończyła 18 lat i która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą.

4. Konsument – jest to osoba fizyczna, która zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem  https://drdietka.pl/regulamin/.

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Treści cyfrowe bez nośnika – dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności plany żywieniowe i e-booki) przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą Urządzenia. Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Usługodawcę w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w związku z charakterem sprzedawanych produktów i Usług.

9. Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Kupujący może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer, laptop, tablet, smartphone).

10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy, a także Kupującego.

2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, na jakich Usługodawca oferuje dostęp do płatnej współpracy internetowej z zakresu edukacji i konsultacji dietetycznych oraz przygotowania indywidualnych planów żywieniowych.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Poradnia Dietetyczna DrDietka Agata Łapaj, ul. Długa 142, 42-133 Borowe, NIP: 5742068094, REGON: 383391392.

7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych bez nośnika oraz Usług świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z §3 Regulaminu.

8. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu niezbędne są: 

– dostęp do Internetu,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa.

9. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Kupującymi i Konsumentami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Sprzedawca może komunikować się z Kupującymi i Konsumentami telefonicznie.

10. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi dietetyczne w zakresie edukacji żywieniowej oraz układania indywidualnych planów żywieniowych przez wyspecjalizowany personel posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

11. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług dietetycznych.

12. Regulamin określa w szczególności:

– zasady korzystania z usług dietetycznych;

– procedurę zawierania Umowy na świadczenie usług dietetycznych;

– zasad przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;

– zasady postępowania reklamacyjnego.

13. Kontakt z dietetykiem prowadzącym możliwy pod adresem e-mail: agata@drdietka.pl tel. 692-404-346 w godzinach 9.00 do 17.00.

 

§3 Usługi świadczone za pośrednictwem drogi elektronicznej

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcie z Usługodawcą umowy o dostarczenie Treści cyfrowych bez nośnika w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie lub innych Usług.

2. Informacje o Usługach i Treściach cyfrowych bez nośnika podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Usługodawca umożliwia Kupującemu założenie konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu.

4. Zawarcie umowy możliwe jest również bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy została szczegółowo opisana w §6 Regulaminu.

5. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

6. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

7. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania oraz modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail agata@srdietka.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§4 Współpraca indywidualna

1. Usługa świadczona jest za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub bezpośrednio w gabinecie Usługodawcy w formie spotkania indywidualnego z Kupującym.

2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w siedzibie Usługodawcy lub poprzez Sklep.

3. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Umowa na usługi dietetyczne zostaje zawarta na wybrany pakiet zgodnie z okresem i ceną wskazaną w Cenniku.

5. Kupujący wypełnia kwestionariusz żywieniowy, który otrzymuje po opłaceniu Usługi.

6. Kupujący oświadcza, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą i rzetelne, oraz że nie doszło do zatajenia informacji o chorobach, na które cierpi bądź może cierpieć, a także poinformował o przyjmowanych lekach oraz suplementach diety.

7. Po odesłaniu kwestionariusza żywieniowego i opłaceniu Usługi, Usługobiorca w terminie 7 dni zobowiązany jest przygotować i przesłać na podany adres e-mail Kupującego  7-dniowy plan żywienia oraz indywidualne zalecenia.

8. Użytkownik podczas współpracy jest zobowiązany bieżącego informowania o ewentualnych zmianach w stanie zdrowia i/lub samopoczuciu oraz do należytego realizowania indywidualnych zaleceń żywieniowych.

9. Miesiąc współpracy rozpoczyna się od przesłania przez Usługobiorcę zaleceń i indywidualnego planu żywienia.

10. W cenie Usługi możliwe są 3 poprawki w danym planie żywieniowym. Każda kolejna poprawka jest odpłatna zgodnie z cenami podanymi w Cenniku.

11. W przypadku świadczenia usługi w siedzibie Usługodawcy czas trwania pierwszej wizyty to 75 minut, a wizyty kontrolnej 30 minut.

12. W trakcie pierwszej wizyty Usługodawca przeprowadza wywiad żywieniowo-zdrowotny

oraz wypełniona zostaje Karta Pacjenta zawierająca jego dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia.

13. Po pierwszej konsultacji Usługodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest umówić Pacjenta na drugą wizytę, na której ma miejsce odbiór i omówienie diety bądź przesyłać materiał drogą elektroniczną na adres mailowy Pacjenta.

14. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Cenniku. Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej lub dostępnym w siedzibie.

15. W cenie Usługi możliwe są 3 poprawki w danym planie żywieniowym. Każda kolejna poprawka jest odpłatna zgodnie z cenami podanymi w Cenniku.

16. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu oraz załącznika nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pacjenta.

17.  Akceptując Regulamin Pacjent:

– wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz usługi dietetycznej;

– oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;

– przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów;

– oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnych zmian w indywidualnie ułożonym dla niego planie żywieniowym;

– oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał indywidualnie przygotowanego dla niego planu żywieniowego, ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy.

18. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:

– przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;

– ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;

– ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta, a brak jest zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania planu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

 

§ 5 Prawo do korzystania z treści

1. Usługodawca poucza Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Materiał udostępniany przez Usługodawcę, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Usługodawcę stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.

5. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

 

§6 Zawarcie umowy

1. W celu zakupu Usługi lub Treści cyfrowej bez nośnika lub określonej usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

– dodać jeden lub więcej produktów do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

– z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

– wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może w tym momencie zadecydować o założeniu konta (nie można dokonać zakupu anonimowo lub pod pseudonimem),

– zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

– kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Możliwe formy płatności to przelew bankowy lub karta płatnicza.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięca zapłaty na konto bankowe Usługodawcy.

5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 

§7 Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje drogą mailową, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Dostawa produkty odbywa się w terminie wskazanym w opisie danego produktu.

 

§8 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, jak i zaleceń Usługodawcy.

2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi dietetycznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę dietetyczną udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi dietetycznej.

4. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

 

§9 Odpowiedzialność za wady

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Treści cyfrowe wolne od wad.

2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3. Kupujący może kontaktować się ze Usługodawcą pocztą elektroniczną.

4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 10 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy.

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Pacjenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną opłatę.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.

 

§11 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, bez nośnika, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:

– Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w §4 ust. 18;

– Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.

– Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

– W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Usługodawca zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

 

§12 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem

wypowiedzenia.

2. Dla skutecznego wypowiedzenia umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia drugiej stronie papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z treścią.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Pacjent otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie za niewykorzystaną jeszcze w danym pakiecie Usługę.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Pacjent:

– Narusza postanowienia niniejszej umowy;

– Rozpowszechnia bez zgody i wiedzy Usługodawcy materiały będącego jego własnością, w tym plany żywieniowe;

– U Pacjenta pojawią się dolegliwości uniemożliwiające dalsze stosowanie diety.

5. Pacjent ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca:

– Realizuje usługę niezgodnie z umową;

– Nie kontroluje postępów Pacjenta;

– U Pacjenta pojawią się dolegliwości uniemożliwiające dalsze stosowanie diety.

 

§13 Metody płatności

1. Zapłata – przelew na numer konta bankowego.

2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay, PayPal.

3. Serwis dokumentuje sprzedaż Towaru/Usługi zgodnie z żądaniem Klienta bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary/Usługi w Serwisie internetowym Serwis ma możliwość wystawienia faktury VAT.

 

§14 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://drdietka.pl/polityka-prywatnosci/ . 

2. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna DrDietka Agata Łapaj, ul. Długa 142, 42-133 Borowe, NIP: 5742068094, REGON: 383391392

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora.  

4. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 

5. Dane o zamówieniu będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane zawarte w koncie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane przechowywane w bazie newsletterowej będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera. 

6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta lub zapisu do newslettera.

 

§15 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie informuje Pacjentów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

5. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021 r.